Rady a tipy

Zrušení pojistky, v případě ročně placeného pojistného, provádějte nejpozději 6 týdnů před výročím založení smlouvy. 

Toto platí i u majetkového pojištění placeného kvartálně.  Většina pojišťovnen, Vám totiž i v případě kvartálně placeného majetkového pojištění, uzná výpověď pouze 6 týdnů před výročím. Ale můžete to zkusit i 6 týdnů před další platbou. (pojištění nemovitostí, povinné ručení, apod.)

Existují i finty jak obejít výpovědní lhůtu.

 

Životní pojištění, kde je pojistné placeno měsičně, lze vypovědět k poslednímu dni následujícího měsíce. Pojistné vždy uhraďte i za měsíc v němž pojistka končí. Pojišťovna má na pojistné nárok.

 

Pozor si dávejte v případě rušení životního pojištění a zakládání nového.

Některá rizika mají tzv. karenční lhůtu, tzn. že na jejich uplatnění, v případě pojistné události, musíte čekat i několik měsíců od založení smlouvy. Pojišťovna se tak chrání před spekulací a uzvírání pojištění, až po zjištění diagnózy.

Například: zrušíte životní pojistku, kde máte pojištěny závažné onemocnění a založíte novou. Po 6ti měsících je Vám diagnostikována rakovina, ale nová pojistka je v karenční lhůtě a tudíž se nejedná o pojistnou událost. 

Karenční lhůta se vztahuje i na hospitalizaci, invaliditu následkem nemoci, apod.

 

Výpověď může být napsána volnou formou, některé pojišťovny vyžadují vlastní formuláře, nebo ověření podpisu vlastním pracovníkem, i to lze obejít.

 

Výpověď musí obsahovat všechny potřebné údaje a náležitosti. 

Pokud s výpovědí žádáte o převod naspořených prostředků, uveďte účet, kam je chcete poukázat. Podpis musí být úředně ověřen a výpověď musí obsahovat prohlášení o politické exponovanosti.

Čestně prohlašuji, že nejsem politicky exponovanou osobou, dle zákona č.253/2008 Sb.

 

Výpověď do 3 měsíců od doručení oznámené o pojistné události

Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíc, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.

 

Zánik pojištění při nesouhlasu se změnou výše pojistného

Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl; v tomto případě pak soukromé pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno.

 

Výpověď pro nezaplacení pojistného

Nestanoví-li zákon jinak, zaniká soukromé pojištění dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc. Upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik soukromého pojištění v případě nezaplacení dlužného pojistného. Lhůtu podle věty první lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit.