2. Výplata Penzijního připojištění

27.09.2012 14:49

Z Penzijního připojištění můžete čerpat tyto dávky

  • penze
  • jednorázové vyrovnání
  • odbytné.

Účastník penzijního připojištění může obdržet v případě vzniku nároku dávky – tzv. penze,  jejichž výše závisí na celkovém objemu příspěvků zaplacených ve prospěch účastníka, na na výnosech z hospodaření penzijního fondu a na věku, od kterého se dávka poskytuje.


 

Penzijní fondy mohou poskytovat následující penze:


 

  • Starobní

Stěžejní dávka penzijního připojištění je vyplácena doživotně účastníkovi nejdříve při dosažení věku 60 let, za předpokladu, že splnil pojištěnou dobu v rozmezí 5 – 10 let. Přesnou pojištěnou dobu stanoví konkrétní penzijní fond ve svém penzijním plánu.


 

  • Invalidní

Tato penze je vyplácena účastníkovi po přiznání plného invalidního důchodu ze zákonného důchodového pojištění. Doba pojištění pojištění nutná k získání nároku jsou 3 roky. Způsob výplaty závisí na ustanoveních penzijního plánu nebo na dohodě penzijního fondu s účastníkem.


 

  • Pozůstalostní

Pozůstalostní penze je vyplácena fyzické osobě, kterou účastník určil ve smlouvě o penzijním připojištění. Pokud účastník stanoví vyšší počet oprávněných osob, pak musí zároveň rozhodnout o tom, jaký podíl nashromážděných prostředků na jeho kontě každému oprávněnému připadne. Nárok na dávku vznikne pouze v případě, že připojištěný platil příspěvky do penzijního fondu po dobu 3 – 5 let. Rozhodnutí o délce pojištěné doby, stejně jako o způsobu výplaty dávky je ponecháno na penzijním fondu nebo na dohodě s účastníkem.


 

  • Výsluhová

Penzijní fond ji může (a nemusí) do svého penzijního plánu zahrnout. Pokud se účastník rozhodne nárok na výsluhovou penzi získat, musí si ji sjednat ještě před vznikem nároku na starobní penzi. Výplata výsluhové penze je podmíněna také splněním minimální doby spoření 180 měsíců tj 15 let.

 

 

Jak postupovat při vzniku nároku na penzi

U všech čtyř druhů penzí je nezbytnou podmínkou výplaty kromě vzniku nároku na danou penzi i písemná žádost účastníka (u pozůstalostní penze oprávněné osoby) o zahájení výplaty penze. Tento mechanismus poskytuje účastníkovi u penze starobní, výluhové a invalidní následující možnost:

  • po splnění podmínek pro vznik nároku na některou z penzi dále pokračovat ve spoření, čerpat státní příspěvek a podílet se na výnosech hospodaření penzijních fondů až do doby, kterou účastník sám uzná za nejvhodnější k podání žádosti o zahájení výplat penze.

Pozůstalostní penze toto sice neumožňuje, ale je vyplácena oprávněným osobám bez ohledu na to, zemřel-li účastník během spoření, nebo byla-li mu vyplácena kterákoliv z ostatních penzí.

Výplata dávek do ciziny

Penzijní fond je povinen vyplácet dávky i do ciziny (ve výši a lhůtách stanovených penzijním plánem) těm osobám, které mají nárok na dávku penzijního připojištění a nemají na území České republiky trvalý pobyt nebo nemají bydliště na území členského státu Evropské unie.

 

Spořím méně než 300 Kč   Chci maximální státní příspěvky   Nemám zatím sjednáno Penzijní připojištění