Jak se dotkne klientů hypotečních bank nový občanský zákoník

05.12.2013 23:02
Od 1. ledna 2014 vstoupí v platnost nová zákonná úprava občanského zákoníku, která změní nebo zruší celkem 238 předpisů. Dotkne se tak celé škály oblastí občanského života včetně hypotečního bankovnictví a nemovitostí. 
 
Co nového přinese klientům hypotečních bank a čemu by měli věnovat pozornost? 
Přinášíme vám přehledný výčet těch nejdůležitějších změn z našeho odvětví.
 
Nová definice nemovitosti 
 
Klient, který vlastní pozemek a na něm stojící rodinný dům, je v současné době majitelem dvou samostatných nemovitostí. Od ledna však dojde ke sloučení takové stavby a pozemku a výsledkem bude jen jedna nemovitost, a sice pozemek, jehož součástí je stavba rodinného domu. Tuto stavbu nebude možné samostatně převést na nového majitele. Když ze zákonných důvodů nedojde ke sloučení stavby s pozemkem (například, když každou vlastní někdo jiný), bude mít vlastník stavby předkupní právo k pozemku a naopak, majitel pozemku předkupní právo k nákupu stavby. To platí v případě, že se jeden z nich rozhodne svou nemovitost prodat.
 
Výstavba na pozemku jiného vlastníka 
 
Momentálně je možné stavět na cizím pozemku v případě, že k tomu dá jeho vlastník byť jen ústní souhlas. Nově bude k tomuto kroku potřeba uzavřít mezi vlastníkem a stavebníkem písemnou smlouvu, která se bude vkládat do katastru nemovitostí.   
 
Oznamovací povinnost katastrálního úřadu
 
Protože v minulosti docházelo k podvodům s převody nemovitostí (podvodníci například zfalšovali doklady a pokusili se prodat cizí nemovitost) dotkne se nová úprava občanského zákoníku i této oblasti. Nově bude mít katastr nemovitostí povinnost informovat majitele nemovitosti o všech změnách, ke kterým by mělo v souvislosti s jeho bytem, pozemkem či domem dojít. Katastr nemovitostí tak nebude moci zapsat kupní nebo zástavní smlouvu dříve než po dvaceti dnech od přijetí návrhu na vklad a po tuto dobu se bude moci majitel nemovitosti proti zápisu ohradit.
 
Zpoplatnění výmazu z katastru nemovitostí 
 
Výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí bude nově zpoplatněn. Za klienty bude tento krok zajišťovat banka, která si za to bude účtovat poplatek.
 
Větší informovanost a ochrana klientů 
 
Banky budou muset poskytovat klientům ještě detailnější souhrnné informace o podmínkách a parametrech uzavření úvěrové smlouvy v rámci institutu tzv. předsmluvní informace. Tento krok má sloužit k zajištění vyšší informovanosti a ochraně klienta.    
 
Klienty čekají ještě další změny
 
Dochází například k úpravám smluvní dokumentace a obchodních podmínek tak, aby byly v souladu se zněním jednotlivých ustanovení nového občanského zákoníku. V praxi to znamená, že klient bude podepisovat více dokumentů. Nově se objeví i některé nové názvy, například věcné břemeno chůze, které platí dnes, nahradí služebnost cesty. Do katastru nemovitostí bude také možnost zapsat tzv. negative pledge neboli zákaz převodu nemovitosti či zřízení dalšího zástavního práva. Nově se rovněž bude vyhotovovat méně stejnopisů zástavních smluv. Katastr nemovitostí je již nebude vracet účastníkům, ale pošle jim jen oznámení o provedení změny. Do konce roku 2013 pak budou klienti podepisovat smluvní dokumentaci například k hypotečním úvěrům podle stávající normy, od začátku roku 2014 bude dokumentace vytvářena již podle nového občanského zákoníku.

 

 

Jindřich Benda

Hypoteční poradce