3. Kdo může uzavřít smlouvu o Penzijním připojištění?

27.09.2012 14:59

Účastník programu Penzijního připojištění

 

Účastníkem penzijního připojištěním, klientem penzijního fondu, se může stát každá osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, která uzavře s penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním připojištění. Účast na penzijním připojištění je dobrovolná.

Účastníkem může být také fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo je poživatelem důchodu  z českého důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice. Toto ustanovení nabylo účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, tedy k 1. květnu 2004.


 

Zákaz diskriminace

 

V penzijním připojištění je zakázána diskriminace účastníků zejména z důvodů pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, zdravotního stavu nebo věku. Za diskriminaci z důvodu pohlaví se nepovažuje, jestliže se pro účely výpočtu výše penze použijí údaje uvedené v úmrtnostních tabulkách zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy.


 

Smlouva o Penzijním připojištění

 

Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou osobou a penzijním fondem. Ještě před uzavřením smlouvy musí být účastník penzijního připojištění seznámen se statutem a penzijním plánem. Podepsáním smlouvy se penzijní fond zavazuje účastníkovi poskytovat dávky penzijního připojištění a účastník se zavazuje platit penzijnímu fondu příspěvky. Součástí smlouvy je penzijní plán, na který se smlouva odvolává, a který je k ní připojen.

 

Spořím méně než 300 Kč   Chci maximální státní příspěvky   Nemám zatím sjednáno Penzijní připojištění